Робочі програми дисциплін (заочна форма навчання)


ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ:

Обов'язкові дисципліни:

 1. ІНОЗЕМНА МОВА
 2. УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА 
 3. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ФІЛОСОФІЇ 
 4. ТРАДИЦІЙНА ЛОГІКА 
 5. МЕТАФІЗИКА Й ОНТОЛОГІЯ 
 6. СУЧАСНА ЛОГІКА 
 7. ЕТИКА 
 8. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ 
 9. НОВА ФІЛОСОФІЯ (XVI-XVIII СТ.)
 10. ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ 
 11. ЕСТЕТИКА 
 12. ФІЛОСОФСЬКА ПРОПЕДЕВТИКА 
 13. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ
 14. СУЧАСНА СВІТОВА ФІЛОСОФІЯ
 15. ПОЛІТОЛОГІЯ
 16. ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
 17. ЕПІСТЕМОЛОГІЯ 
 18. НІМЕЦЬКИЙ ІДЕАЛІЗМ 
 19. ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ СТУДІЙ 
 20. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ Й БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 21. НАУКОВИЙ ОБРАЗ СВІТУ
 22. ВИБРАНІ РОЗДІЛИ ТРУДОВОГО ПРАВА І ОСНОВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 23. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
 24. КУРСОВА РОБОТА З ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ
 25. КУРСОВА РОБОТА З ТЕОРЕТИЧНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ 
 26. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ 
 27. СОЦІОЛОГІЯ
 28. ІСТОРІЯ СХІДНИХ ФІЛОСОФІЙ 
 29. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФСЬКИХ ДИСЦИПЛІН
 30. ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ 
 31. ДРЕВНЬОГРЕЦЬКА МОВА І ЛАТИНА
 32. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
 33. ІСТОРІЯ НАУКИ Й ТЕХНІКИ
 34. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА АРГУМЕНТАЦІЙ 
 35. ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ 
 36. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
 37. РИТОРИКА 
 38. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ
 39. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ 
 40. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 
 41. ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 

Дисципліни вільного вибору студента - вибір блоками

 1. ДИСКУРСИ ІДЕНТИЧНОСТІ
 2. МЕТОДОЛОГІЇ В СИТУАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
 3. МАСОВІ СПІЛЬНОСТІ: АКТУАЛЬНІ КОНТЕКСТИ
 4. ТЕОРЕТИЧНА ФІЛОСОФІЯ: КЛАСИКА І СУЧАСНІ ТРЕНДИ
 5. ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ: КЛАСИКА І СУЧАСНІ ТРЕНДИ
 6. ЕКОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ І ЕКОЕТИКА
 7. МИСТЕЦТВО В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ 
 8. МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ
 9. ТВОРЧІСТЬ В ЕТИКО-ЕСТЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 
 10. КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ПАРАДИГМИ МОРАЛЬНИХ ДОБРА І ЗЛА 
 11. МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНИХ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИХ ТА ЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 12. СУЧАСНА ПРАГМАТИКА
 13. ЛОГІКА ТА ПРАВО: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ
 14. ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ XIX--XX СТ.
 15. ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКА ДЕКОНСТРУКЦІЯ МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКОЇ ТЕОРІЇ

Дисципліни вільного вибору студента - вибір з переліку

 1. ФІЛОСОФСЬКА ТЕКСТОЛОГІЯ
 2. ФІЛОСОФСЬКІ ПРАКТИКИ: ФІЛОСОФІЯ КРЕАТИВНОЇ ДІЇ
 3. ТЕОРЕТИЧНА ЛОГІКА: СИНТАКСИС І СЕМАНТИКА
 4. ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ
 5. ФІЛОСОФСЬКЕ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО
 6. СУБ’ЄКТ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ВИМІР
 7. ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ
 8. СУЧАСНИЙ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС
 9. ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ ЛЮДСТВА
 10. ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ КЕЙСИ ВІЗУАЛЬНИХ ТЕОРІЙ
 11. ПРОБЛЕМА ІСТИНИ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ
 12. ФІЛОСОФСЬКИЙ ДОРОБОК Л. ВІТГЕНШТАЙНА: КЛАСИЧНІ І СУЧАСНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
 13. ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ
 14. ФІЛОСОФСЬКІ КУЛЬТУРИ СХОДУ: ЛІНГВІСТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
 15. КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
 16. СОЦІАЛЬНА ЕПІСТЕМОЛОГІЯ УНІВЕРСИТЕТУ
 17. РАЦІОНАЛЬНІСТЬ: ПІДХОДИ, РІЗНОВИДИ, ПАРАДОКСИ
 18. ДОРОГОВКАЗИ ГЕГЕЛЬЯНСТВА: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ
 19. ФІЛОСОФСЬКИЙ ВСТУП ДО КОГНІТИВНОЇ НАУКИ
 20. СТРУКТУРАЛІЗМ ТА ПОСТСТРУКТУРАЛІЗМ
 21. ФІЛОСОФІЯ ПРОСТОРУ
 22. ПРОБЛЕМА ТОТОЖНОСТІ ОСОБИСТОСТІ: КРИТЕРІАЛЬНІ Й АЛЬТЕРНАТИВНІ ТЛУМАЧЕННЯ
 23. ПОЯСНЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПІЗНАННЯ
 24. СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ І ЦИВІЛІЗАЦІЯ
 25. ДІАГНОЗ НАШОГО ЧАСУ
 26. ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ НОРМАТИВНОСТІ
 27. ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДНОЇ МОВИ
 28. ТЕОРЕТИЧНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ
 29. ПОСТСУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ: PRO ET CONTRA
 30. ІСТОРІЯ РИТОРИКИ: ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ
 31. ФУНДАМЕНТАЛЬНА ОНТОЛОГІЯ М. ГАЙДЕҐЕРА
 32. ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ
 33. КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ МОДЕРНОЇ ФІЛОСОФІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ: ВІД Ф.БЕКОНА ДО Ф.НІЦШЕ
 34. ФІЛОСОФІЯ В ІНГУМАНІСТИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ
 35. ФІЛОСОФІЯ СВІДОМОСТІ
 36. ФІЛОСОФСЬКІ ТЕОРІЇ ЗНАЧЕННЯ
 37. ІСТОРІЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
 38. НАТУРАЛІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ НАУКИ
 39. ФІЛОСОФІЯ ПАМ’ЯТІ
 40. КОНТРФАКТИЧНІСТЬ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
 41. ТЕХНОЛОГІЇ КОМУНІКАТИВНОГО ВПЛИВУ
 42. АВТОБІОГРАФІЯ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ
 43. АНТРОПНИЙ ПРИНЦИП У ФІЛОСОФСЬКІЙ КОСМОЛОГІЇ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР
 44. КУЛЬТУРНА ТА СТРУКТУРНА АНТРОПОЛОГІЯ
 45. ФІЛОСОФСЬКІ ПРАКТИКИ: ФІЛОСОФСЬКА МОВА, ТЕКСТ
 46. ФІЛОСОФІЯ І КУЛЬТУРА ПОСТМОДЕРНУ
 47. ІСТОРІЯ МІФОЛОГІЇ
 48. УТОПІЯ VS АНТИУТОПІЯ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ
 49. МЕНТАЛЬНІСТЬ І ЕКОНОМІКА: ПРИЧИНИ СТАНОВЛЕННЯ БАГАТСТВА НАЦІЇ
 50. ІСТОРІЯ ТЕАТРУ ТА КІНО
 51. КОСМОЛОГІЯ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ