Кафедра філософії та методології науки


Кафедру філософії та методології науки створено у 1962 р. як загальноуніверситетську кафедру філософії природничих факультетів. Згодом кафедра увійшла до структури філософського факультету. У травні 1992 р. кафедра отримала сучасну назву «Кафедра філософії та методології науки».

Першим завідувачем кафедри (1962–1964 рр.) був професор  О.В. Шугайлін, коло наукових інтересів якого становила філософія природничих наук, математичний аппарат теоретичної фізики та його філософське значення, а також історія становлення наукового світогляду. Він виявився переконаним прихильником і провідником наявних у той період тенденцій кардинального перегляду принципового змісту фундаментальних теорій некласичного природознавства з позиції авторитарної ідеології (Проти суб’єктивізму у так званій теорії відносності // Вісник АН УРСР, 1953, №1; «Борьба материализма с идеализмом в квантовой механике». – К., 1963). Переїхавши до Росії, О.В. Шугайлін був професором Ростовського інституту інженерів залізничного транспорту, де видав одну зі своїх останніх праць –  «Проблема истины в диалектической и формальной логике» (Ростов-на-Дону, 1987).

У 1964–1987 рр. кафедру очолювала професор, академік АН вищої освіти України, заслужений працівник культури України, перша жінка  – доктор філософських наук в Україні Н.Т. Костюк, під науковим керівництвом якої захищено 2 докторські й 20 кандидатських дисертацій дослідниками з України, Чехії, Польщі, Монголії, В’єтнаму. Будучи авторкою 150 наукових і науково-методичних праць, зокрема, книги «Космос и жизнь» (К., 1964), індивідуальної монографії «Проблема сутності життя. Досвід філософського узагальнення деяких аспектів пізнання живого» (К., 1967), співавтором понад 10 колективних монографій, серед яких «Об’єктивна зумовленість і діалектика інтеграції сучасного наукового знання» (К., 1998), «Интеграция современного научного знания: методологический анализ» (К., 1984), разом з колективом кафедри професор Н.Т. Костюк розробляла проблеми філософії та методології науки, філософії природничих наук. Під керівництвом професора Н.Т. Костюк 1980 року був заснований і видавався часопис «Філософські проблеми сучасного природознавства». Вона була редактором 60 номерів журналу, на сторінках якого друкувалися праці філософів і науковців-природничників. Пропрацювавши в університеті майже сорок років, і отримавши почесні звання «Заслужений працівник культури УРСР», «Відмінник освіти України», медалі «За доблесну працю», «Ветеран праці», «До 1500-річчя Києва», професор Н.Т. Костюк продовжує активну творчу діяльність. Зараз вона стипендіат державної стипендії «Видатним діячам освіти», має звання «Майстер декоративно-прикладного мистецтва» за напрочуд гарні вишивані картини, кілька з яких прикрашають читальну залу філософського факультету.  

У 1987–1997 рр. кафедру очолювала професор Т.Д. Пікашова, коло наукових інтересів якої, як біолога за фахом, було пов’язане з філософією біології та проблемами теоретичного знання («Биология как теоретическая система знания. – К.,1982; «Разрешение проблемы теоретического знания». – К., 1986), з історією науки і техніки («Основи історії науки і техніки / у співавторстві з Л.О.Шашковою».К., 1997), де висвітлені певні історичні епохи розвитку наукового пізнання, еволюція освітніх процесів та їх змісту, зміна місця й призначення науки, її дисциплінарна структура в конкретний історичний період. У 1992–1995 pp. викладачі кафедри працювали в межах міжнародної наукової програми «Трансформація гуманітарної освіти в Україні» (професор Т.Д. Пікашова, доценти Л.О. Шашкова, Ю.В. Джулай, В.Л. Чуйко, В.А. Бугров, А.І. Пипич).

Серед професорсько-викладацького складу кафедри в різні роки були такі видатні науковці як професор, академік АН вищої освіти України      Н. Т. Костюк; професори В. С. Лутай, О. І. Кедровський, Л. А. Соловей, О.І.Яценко, В.Ф. Шевцов, П.С. Дишлевий.

Сьогодні кафедрою керує професор І.С. Добронравова (з 1997 р.), яка досліджує філософію та методологію науки (фізики та синергетики), започаткувавши вивчення філософських та методологічних засад синергетики як одного з визначальних напрямів постнекласичної науки, що постає в процесі сучасної глобальної наукової революції. Вона є авторкою монографії («Синергетика: становление нелинейного мышления». – К., 1990), 75 статей та розділів у колективних монографіях, президентом Українського синергетичного товариства – національної громадської організації, яка об’єднує науковців та викладачів вищої школи, зацікавлених у вирішенні проблем розвитку людства й модернізації українського суспільства на засадах синергетичної парадигми самоорганізації – нової методології пізнання й практики. Наукове співробітництво здійснюється нею в межах міжнародних проектів: проект ІНТАС «Людська діяльність в складному світі» (2001 2003); російсько-українських проектах «Постнекласичні методології: історія, сучасність, перспективи» (2005 2007); «Постнекласичні практики у мінливому світі» (2008 2010). І.С. Добронравова нагороджена орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня (2009).

На кафедрі розробляються та викладаються такі наукові напрямки: філософія і методологія науки; філософія техніки; філософські засади постнекласичної науки; новітня філософія науки; світоглядно-методологічні концепції сучасного природознавства; екологія і основи безпеки життєдіяльності; етика науки та біоетика; теорія наукового пізнання, методика викладання філософії, філософія (для бакалаврів природничих факультетів). На кафедрі працюють наукові школи професора І.С. Добронравової «Філософські засади синергетичної методології міждисциплінарних досліджень», професора В.Л. Чуйка «Аналіз основоположень методологічних систем», професора Л.І. Сидоренко «Філософія біології та фізики живого».   

Протягом усієї своєї історії провідні співробітники кафедри вели плідну працю з підготовки кадрів вищої кваліфікації. Загалом на кафедрі підготовлено 20 докторів і 60 кандидатів філософських наук. Характерно, що всі професори й доценти, які нині працюють на кафедрі, були підготовлені тут. Крім того, в багатьох вищих навчально-освітніх закладах України завідують кафедрами філософії науковці, які були підготовлені на цій кафедрі. Це – В.П. Лисий (Львів), В.Г. Скотний (Дрогобич), О.В. Чайковський (Одеса), В.М. Вандишев (Суми), І.З. Цехмістро (Харків), О. Г. Шутов (Київ), О.В. Панфілов (Дніпропетровськ).

Кафедра підтримує наукове співробітництво з такими науковими установами в Україні та за кордоном: Інститут філософії НАН України; Інститут вищої освіти АПН України; Національний інститут проблем міжнародної безпеки РНБО України; Вінницький національний технічний університет, Дрогобицький педагогічний університет, Одеський державний університет імені Мечнікова, Одеський державний медичний університет, Сумський державний педагогічний університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Інститут філософії РАН; Російська академія державної служби при Президенті Російської Федерації; Віденський технічний університет.

Викладачами кафедри за останні роки підготовлені такі навчальні видання: «Від витоків до середини ХІХ століття: короткий довідник з історії філософії / за ред.Т.Пікашової та В.Чуйка». – К., 1997; Сидоренко, Л.І., «Сучасна екологія. Наукові, етичні та філософські ракурси». – К., 2002; Охріменко, О.Г., «Фундаментальні філософські проблеми». – К., 2002; «Новітня західна філософія науки /І.С.Добронравова, Т.М.Білоус, О.В.Комар». – К., 2008; «Філософія та методологія науки: підручник / І.С.Добронравова, Л.І.Сидоренко». – К., 2008; Перова, О.Є., «Філософські аспекти біоетики: навч. посібник». – К., 2009; «Новітня філософія науки / І.С.Добронравова, Т.М.Білоус, О.В.Комар». – К., 2009.

За результатами науково-дослідницької роботи викладачами кафедри опубліковано багато наукових праць. Це наукові статті, що виходили друком в університетських, республіканських і міжнародних виданнях близького і далекого зарубіжжя. Професори кафедри мають у своєму науковому здобутку такі монографії, які відомі за межами України: Добронравова, И.С., «Синергетика: становление нелинейного мышления». –  К., 1990; Сидоренко, Л.И., «Философский анализ развития и перспектив биотехнических исследований». – К., 1987; Чуйко, В.Л., «Рефлексія основоположень методології філософії науки». – К., 2000; “Science of Self-Organisation and Self-Organisation of Science”. – Kyev, 2004; «Культурний контекст соціальної самоорганізації : зб.  наук. праць». – К., 2006; Чуйко, В.Л., «Когнітивізм як об’єкт когітології». – Ніжин, 2007; «Філософська та політологічна освіта на перетині тисячоліть». – К., 2007.

Інтернет сторінка кафедри : http://www.philsci.univ.kiev.ua/ 

Викладачі кафедри постійно беруть участь у наукових конференціях в Україні та за її межами. Ними було прочитано загалом понад 500 доповідей на різних наукових форумах.

На кафедрі філософії та методології науки в різні періоди її історії працювали:

доктор філософських наук, професор П.С. Дишлевий;

доктор філософських наук, професор Н.Т. Костюк;

доктор філософських наук, професор В.С. Лутай;

доктор філософських наук, професор Т.Д. Пікашова;

доктор філософських наук, професор Л.А. Соловей;

доктор філософських наук, професор О.В. Шугайлін;

доктор філософських наук, професор О.І. Яценко;

кандидат філософських наук, доцент В.Д. Білогуб;

кандидат філософських наук, доцент М.П. Бузьський;

кандидат філософських наук, доцент Н.М. Кохан;

кандидат філософських наук, доцент О.О. Лісіціна;

кандидат філософських наук, доцент О.Є. Перова;

кандидат філософських наук, доцент В.І. Пустовойтов.

Сьогодні на кафедрі філософії та методології науки працюють:

завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор  

І.С. Добронравова;

доктор філософських наук, професор Л.І. Сидоренко;

доктор філософських наук, професор В.Л. Чуйко;

кандидат філософських наук, доцент Т.М. Білоус;

кандидат філософських наук, доцент О.В. Комар;

кандидат філософських наук, доцент А.А. Кравчук;

кандидат філософських наук, доцент Ю.В. Павлов;

кандидат філософських наук, доцент С.П. Петрущенков;

кандидат філософських наук, доцент А.І. Пипич;

кандидат філософських наук, доцент О.В. Руденко;

кандидат філософських асистент І.В. Савинська;

кандидат філософських наук, асистент Я.М. Чайка.