Науково-методична комісіяЗАКОНИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЛІЦЕНЗІЯ

 • Додаток до ліцензії 1. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (Реєстр ЕДБО станом на 18.03.2018 рік)
 • Додаток до ліцензії 2. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (Реєстр ЕДБО станом на 23.10.2019 рік)

НАКАЗИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗМІНИ ДО ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ ПРОГРАМ

 • Наказ № 288-34 від 12.06.2018 р. «Філософський факультет. Про зміну гаранта освітньо-наукової програми»

НАКАЗИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗИ, РОЗПОРЯДЖЕННЯ, РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

ПОЛОЖЕННЯ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 • Статут Київського національного університету імені  Тараса Шевченка
 • Антикорупційна програма Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Стратегічний план розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка на період 2018-2025 років (схвалено Вченою радою Університету 25.06.2018)
 • Стратегічна програма науково-інноваційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка до 2020 року
 • Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (введено в дію наказом ректора від 10 березня 2020 року №197)
 • Положення про асистентську педагогічну практику аспірантів/ад’юнктів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2020 рік). Введено в дію наказом ректора від 28.05.2020 №162
 • Порядок вирішення конфліктних ситуацій в Київському національному університету імені Тараса Шевченка
 • Концепція проєкту «Університет рівних можливостей» (документ знаходиться на стадії затвердження, Проєкт Концепції анонсований 07.11.2019)
 • Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (затверджено Вченою радою унверситету 07.05.2018 року)
 • Порядок поновлення та переведення здобувачів вищої освіти (студентів, слухачів, курсантів) у Київському національному університети імені Тараса Шевченка (затверджено Вченою радою університету 14.01.2019 року)
 • Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Макет) затверджене Наказом ректора від 08 липня 2019 за №603-32
 • Положення про наукову і науково-технічну діяльність у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (затверджено Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка «09» вересня 2019 року (Протокол № 1)
 • Положення про Раду молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені  Тараса Шевченка (нова редакція)
 • Про порядок супроводу (надання) допомоги осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 • Тимчасове положення про сектор моніторингу якості освіти
 • Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені  Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін
 • Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації в Київському національному університету імені  Тараса Шевченка
 • Положення про студентське самоврядування Київського національного університету імені  Тараса Шевченка
 • Розпорядження проректора з наукової роботи №99 від 01.09.2016 р. "Про порядок затвердження кандидатів наук науковими керівниками аспірантів/ад'юнктів"
 • Розпорядження №38 від 25.03.2016 р. 
 • Розпорядження №31 від 18.03.2016 р. На додаток до розпорядження проректора з наукової роботи №23 від 19.02.2016 року «Про підготовку ліцензійних справ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, формування навчальних планів і освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії в Київського національному університеті імені Тараса Шевченка»
 • Додаток до розпорядження №31 від 18.03.2016 року «Методичні рекомендації до формування навчальних планів та освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка»
 • Розпорядження №23 від 06.03.2013 р. "Про внесення публікацій докторантів, аспірантів та ад’юнктів до бази даних університету"
 • Положення про Науково-методичну раду Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Положення про опитування здобувачів освіти і науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Положення про Ради роботодавців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 • Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (затверджено Вченою радою унверситету 11.04.2022 року)
 • Положення про факультет (інститут) Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Положення про заохочувальні відзнаки Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Положення про координацію роботи структурних підрозділів з іноземними здобувачами вищої освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Положення про порядок розроблення і затвердження посадових інструкцій науково-педагогічних працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 • Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Положення про запобігання та протидії дискримінації, булінгу, гендерно-обумовленому насильству в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 • Порядок запобігання та протидії дискримінації, булінгу, гендерно-обумовленому насильству в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 • Порядок вирішення конфліктних ситуацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 • Положення про Науково-методичний центр організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Тимчасовий порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової атестації з використанням технологій дистанційного навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

НАКАЗИ

 • Рішення Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Про внесення змін до Правил прийому до аспірантури/ад’юнктури для здобуття ступеня доктора філософії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2020 році» (протокол № 11 від 18.06.2020 р.) 
 • Наказ від 29.09.2020 року №169-34 «Про затвердження складу предметних комісій та розкладу проведення прийому вступних іспитів до аспірантури (ад’юнктури) у вересні 2020 р., затвердження складу апеляційних комісій та призначення відповідальних осіб за прийом документів, оформлення особових справ вступників до аспірантури (ад’юнктури) та внесення даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти»
 • Наказ ректора "Про введення в дію "Положення про асистентську педагогічну практику аспірантів/ад'юнктів" від 28.05.2020 №162-34
 • Наказ ректора "Про запровадження Системи виявлення та запобігання академічного плагіату" від 06.02.2020 року за №84-32
 • Наказ ректора «Про затвердження Тимчасового порядку розгляду пропозицій щодо внесення змін до описів ступеневих освітніх програм» від 08.07.2019 року за №601-32
 • Наказ ректора "Про внесення змін до наказу від 11.08.2017 за №729-32 в частині затвердження форми опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми" від 05.07.2019 року за №595-32
 • Наказ ректора №659-32 від 25.07.2018 року "Про затвердження описів освітньо-наукових програм підготовки доктора філософії"
 • Наказ ректора №308-34 від 19.05.2015 року "Про поповнення до умов вступу до аспірантури та ад'юнктури в 2015-2016 навчальному році"
 • Наказ ректора № 296-32 від 15.05.2015 р. «Про затвердження тимчасових норм часу для планування та обліку навчальної роботи» 
 • Наказ про підготовку до 2022/2023 навчального року від 24.12.2021 за №1087-32
 • Наказ ректора про часткову зміну наказу від 11.08.2017 р. за № 729-32 від 31.10.2017 за №1002-32
 • Наказ ректора про про запровадження в освітній та інформаційний процес форми опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, структурних вимог до інформаційного пакету, форми навчальної програми дисципліни і форми представлення інформації про кваліфікацію науково-педагогічних працівників від 11.08.2017 р. за № 729-32
 • Наказ ректора № 158-32 від 05.03.2018 р. "Про затвердження тимчасового порядку розроблення, розгляду і затвердження освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм"
 • Наказ ректора № 601-32 від 08.07.2019 р. "Про затвердження тимчасового порядку розгляду пропозицій щодо внесення змін до описів ступеневих освітніх програм"
 • Наказ ректора про внесення змін до наказу від 11.08.2017 р. за № 729-32 в частині затвердження форми опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми від 05.07.2019 за №595-32

ІНШЕ

 • Коцепція вивчення іноземних мов студентами неспеціальних факультетів/інститутів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • КОНЦЕПЦІЯ
  впровадження дистанційного навчання в освітній процес
  Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  Концепція впровадження дистанційного навчання в освітній процес Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Концепція розвитку гуманітарної політики у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на період 2021-2026 рр. 
 • Методичний посібник "АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ (за матеріалами проекту QUAERE)"
 • Монографія "ДОСВІД участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE)"
 • Етичний кодекс університетської спільноти Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Пам'ятка норм етичної поведінки для учасників освітнього процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Щодо мови освітнього процесу
 • Ухвала Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Про результати акредитації освітніх програм Університету за усіма рівнями вищої освіти у 2019/2020 н.р."
 • Ухвала Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Про результати акредитації освітніх програм Університету за усіма рівнями вищої освіти у 2020/2021 н.р."
 • Антикорупційна програма Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 • Ухвала Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Оцінювання якості освтінього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здобувачами освіти"
 • Інструкція по заповненню робочої навчальної програми дисципліни
 • Приклад робочої навчальної програми диципліни 
 • Приклад освітньої програми
 • Інструкція по заповненню опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Структура інформаційного пакету Київського національного університету імені Тараса Шевченка і основні засади його функціонування
 • Основні засади функціонування інформаційного пакету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Щодо підготовки описів освітніх програм
 • Ухвала Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Завдання КНУ імені Тараса Шевченка на 2022/2023 н.р. у світлі виконання Стратегічного плану розвитку Університету на період 2018-2025 рр."
 • Ухвала Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Науково-дослідницька робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за за 2021 рік та завдання на 2022 рік"
 • Ухвала Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Морально-психологічні аспекти інформаційної безпеки в умовах кризових ситуацій"
 • Ухвала Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Про системне налагодження двосторонньої комунікації з випускниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка та оптимальні шляхи взаємодії з цією цільовою аудиторією"
 • Ухвала Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Про оперативні заходи міжнародного співробітництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка та поточні пріорітети інтернаціоналізації"
 • Ухвала Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Результативність впровадження подвійного керівництва аспірантами, що здійснюється на підставі договорів між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та іноземними закладами вищої освіти"
 • Форма надання інформації про кваліфікацію, наукові досягнення і досвід роботи (Curriculum Vitae) науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка