Навчально-методична комісія


Навчально-методична комісія філософського факультету
 є автономною складовою загально університетської системи контролю за якістю освіти, а також регулювання і розвитку процесу викладання. Серед найголовніших функцій контролю можна виокремити аналітично-моніторингову та оцінювальну; серед функцій регулювання –координувальну і комунікативну; серед функцій розвитку – передусім проектувальну і компаративну.

Навчально-методична комісія філософського факультету складається з чотирьох робочих груп: 
1) робоча група з проектів навчальних планів;
2) робоча група з проектів навчальних і робочих програм;
3) робоча група з експертних оцінок навчальної літератури ;
4) робоча група з експертних оцінок якості викладання
.

Перша робоча група з проектів навчальних планів займається проблемами, які виникають у процесі формування навчальних планів, ліцензування спеціальностей, а також узгодження формалізованих вимог з іншими видами навчально-методичної діяльності. Загалом ця група відповідає за ідеальний образ випускника факультету, фахівця з певних дисциплін; на неї покладено відповідальність за стратегію розвитку факультетської освіти.

Друга робоча група з проектів навчальних і робочих програм концентрується навколо проблем формалізації навчального процесу задля його кращої керованості. Оформлення курсових і кваліфікаційних робіт, наявність робочих і навчальних програм з курсів, які мають відповідати профілю спеціальності, програми до іспитів тощо – ось не повний перелік справ, без яких процес навчання і викладання перетворився би на хаос. На групу покладено важливі тактичні завдання збереження інтегративного мінімуму (стандартизація вимог) для навчального процесу.

Третя робоча група з експертних оцінок навчальної літератури має справу з проблемами інформаційного забезпечення освітнього процесу. У її відомстві підручники, посібники, бібліотечні фонди, а також моніторинг наявності і якості інформаційної бази з тих чи інших дисциплін.

Четверта робоча група з експертних оцінок якості викладання працює над формуванням і підтримкою системи оцінки якості навчального процесу. До завдань групи належить створення feed-back структури, або інфраструктури, яка би забезпечувала рефлексію над реальним процесом навчання, що включає роботу зі студентством. Анкетування, відвідування лекційних і семінарських занять викладачів, формування критеріїв і шкали оцінювання навчально-методичної роботи на факультеті, компаративний аналіз досвіду інших навчальних закладів тощо входять до переліку багатьох видів діяльності цієї групи.

ДОКУМЕНТИ

ОГОЛОШЕННЯ