Кафедра логіки


Викладання логіки у Київському університеті має глибоке історичне коріння. Ще з часів заснування університету Св. Володимира логіка була одним із основних навчальних предметів на різних факультетах. Першим викладачем логіки був професор О. М. Новицький, який очолив кафедру логіки, психології та історії філософії. У 1892–1906 рр. у Київському університеті працював видатний філософ, логік та психолог Г.І. Челпанов. Його класичний підручник «Логіка» мав широку популярність серед студентів та викладачів університету.

У 1947 р. кафедра отримала статус самостійної структурної одиниці в межах філософського факультету. Першим завідувачем кафедри логіки був професор Ф. Я. Москаленко (1947 – 1953), який досліджував  вчення про індуктивні виводи в історії російської логіки, питання логіки у працях М. Чернишевського.  У цей час курси логіки почали читати на всіх гуманітарних факультетах університету.

Після відновлення філософського факультету (1965 р.) кафедру очолив доктор філософських наук, професор В.Т. Павлов, у центрі наукових інтересів якого постали проблеми відношення між поняттями, об’єктивного змісту та основних форм і законів мислення, логіко-методологічних функцій категорій причини, простору й часу. Аналізуючи логічну структуру останніх, їхню роль у побудові окремих логіко-категоріальних структур, логічних форм і законів, вчений виходив на розгляд логіко-методологічних функцій цих категорій в побудові логічної системи методів пояснення та передбачення, використовуючи для обґрунтування своєї точки зору досягнення квантової механіки, математики, апарат математичної логіки. В.Т. Павлов одним із перших в Україні почав читати курс математичної та модальної логіки. За його ініціативою на філософському факультеті вперше були введені нормативні курси «Класична логіка» і «Некласична логіка», автором яких він був.

На кафедрі логіки у різні роки працювали академік НАН України, директор інституту філософії НАН України професор М.В. Попович, професори  А.Т. Ішмуратов, К.П. Руденко, Г.М. Сагач, доценти І.М. Волошко, Ж.А. Дученко, І.С. Семенов, О.М. Шейко, старший викладач    І.І. Дирда.

У 1993 році кафедру очолив академік НАН України, доктор філософських наук, професор, нині декан філософського факультету А.Є. Конверський, коло наукових інтересів ученого становлять актуальні проблеми логіки та методології науки. Останнім часом він досліджує основні властивості теорії як головного підсумку пізнавальної  діяльності; розкриває природу методологічного аналізу наукового знання; визначає основні риси предметного світу теорії; аналізує суть моделей обґрунтування теорії (дедуктивної та індуктивної); досліджує шляхи виявлення конкретно-наукової теорії у вигляді логічної моделі, зв’язок проблеми обґрунтування теорії з основними ідеями сучасної логіки, який викладений у монографії («Теория и ее обоснование: монографія». – К., 2000), а також у цілому ряді статей у наукових часописах. Ним написані підручники, присвячені як традиційній логіці, так і загальній («Логіка: підручник». – К., 1998;  «Логіка (традиційна та сучасна): підручник». – К., 2004; «Логіка: підручник для студентів юридичного факультету». – К., 2004; «Логіка традиційна та сучасна: підручник». – К.,2007; К., 2008). Його підручники перекладені й видані в інших країнах. Ученого нагороджено орденом «За заслуги», відзначено премією імені Дмитра Чижевського НАН України, йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Викладачами кафедри логіки розроблені нові програми курсів сучасної логіки та спецкурсів з логічної проблематики: «Філософські проблеми сучасної логіки», «Теоретична логіка: логічний синтаксис та логічна семантика», «Логіка наукового пізнання», «Філософія мови (аналітична традиція)», «Філософські проблеми логічного аналізу наукового знання» та інші. З 1993 року кафедра забезпечує викладання нових нормативних курсів –  «Риторика» та «Еристика».

З 2005 р. на кафедрі відкрита спеціалізація з логіки та дисциплін логічного циклу для майбутніх бакалаврів та магістрів. Значна увага приділяється науково-педагогічній роботі: підготовлено 5 докторів філософських наук, понад 30 кандидатів філософських наук.

Викладачами кафедри написана низка нових підручників, навчальних посібників, словників з логічної проблематики, збірників вправ. Серед яких: Руденко К.П. «Логіка» (1976 р.), Павлов В.Т., Ішмуратов А.Т., Омельянчик В.Й. «Модальна логіка» (1982 р.), Колотілова Н.А. «Риторика» (2007 р.), Сагач Г.М.«Риторика» (2000 р.), Хоменко І.В., Алексюк І. «Основи логіки» (1997, 1998 рр.), Хоменко І.В. «Логіка в задачах» (1998 р.), Хоменко І.В «Логіка для юристів» (2000 р.), Хоменко І.В. «Логіка. Практикум» (2001 р.). Хоменко. І.В «Еристика» (2000, 2008 рр.), Хоменко І.В.  «Логіка» (2007 р.), Щербина Ю.А. «Логіка для юристів» (2004, 2007 рр.).

З 2004 р. кафедра відновила проведення (один раз на два роки) міжнародної конференції з проблем викладання логіки та дисциплін логічного циклу, яка вперше була проведена у 1985 році.

Кафедра плідно співпрацює з відділом логіки та методології науки Інституту філософії НАН України, який очолює академік НАН України, доктор філософських наук, професор М. В. Попович. Ефективною формою обміну досвідом між викладачами кафедри та співробітниками відділу є проведення постійно діючих методологічних семінарів. Крім того, кафедра бере участь у міжнародних наукових проектах і конференціях спільно із зарубіжними фахівцями.

Основною науковою проблематикою кафедри є проблематика, пов’язана з розглядом логіко-філософських проблем теорії аргументації, також робота у галузі проблем сучасної філософської логіки. Інтерес до цієї проблематики викликаний активним розвитком нового напрямку логічного знання, який отримав назву «неформальна логіка». Неформальна логіка, на відміну від формальної, не застосовує складного технічного апарату й спрямована на дослідження міркувань, аргументацій людей, які вони застосовують у реальних процесах комунікацій. У зв’язку з цим основна увага приділялася аналізу різноманітних видів дискурсу, обґрунтуванню схем раціонального та ірраціонального (девіантного) дискурсу, з’ясуванню історико-логічного підґрунтя дослідження проблематики неформальної логіки, дослідженню риторичних аспектів різноманітних дискурсів. Також проводиться наукова робота у галузі проблем сучасної філософії мови і філософської логіки.

ПРОГРАМА

розвитку кафедри логіки філософського факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Викладання логіки в Київському університеті має глибокі традиції. Ще з часів заснування Університету Св. Володимира логіка була одним з головних навчальних предметів на різних факультетах. У 1947 році кафедра отримала статус самостійної структурної одиниці в межах філософського факультету. Після відновлення філософського факультету у 1965 році логіку почали викладати на всіх гуманітарних факультетах університету.

У 1993 році кафедру очолив академік НАН України, доктор філософських наук, професор А.Є. Конверський. З того часу викладання логіки та дисциплін логічного циклу поступово поширилося і на природничі факультети. На сьогодні викладачі кафедри читають низку нормативних курсів та спецкурсів для студентів більшості факультетів університету. Серед них «Логіка», «Риторика», «Теорія та практика аргументації», «Еристика» та інші.

Викладачами кафедри видана низка нових підручників, навчальних посібників, збірників вправ, словників з логіки та дисциплін логічного циклу. Крім того, викладачі кафедри підготували до друку монографії та  наукові статті для фахових видань в Україні та закордоном. Деякі публікації включені до наукометричної бази WEB OF SCIENCE.

З 2005 року на кафедрі відкрита спеціалізація для майбутніх бакалаврів та магістрів. Значна увага приділяється науково-педагогічній роботі. На сьогодні кафедрою підготовлено 6 докторів та понад 35 кандидатів філософських наук.

З 2004 року кафедра відновила проведення (один раз на два роки) міжнародної конференції з проблем викладання логіки та дисциплін логічного циклу, яка вперше була проведена у 1985 році.

За останні роки у наукових заходах кафедри прийняли участь провідні фахівці в галузі логіки з різних країн світу (Австрії, Данії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Румунії, США, Чехії, Фінляндії та інших).

На сьогодні на кафедрі працює 9 штатних викладачів. Серед них 2 – професори, доктори філософських наук, серед них 1 – академік НАН України; 6 – доцентів, серед них 1 – доктор філософських наук і 5 – кандидати філософських наук; 1 – асистент, кандидат філософських наук.

Загальне навантаження кафедри на 2015/2016 роки – 5138 годин (денна форма навчання – 4869 годин, заочна форма навчання – 269 годин).


Обґрунтування необхідності створення програми

По-перше, в Україні існують давні традиції викладання логіки як навчальної дисципліни, зокрема в Києво-Могилянській академії, Київській духовній академії та в Університеті Св. Володимира. Ці традиції необхідно зберегти та розвинути з урахуванням сучасних вимог до вищої освіти.

По-друге, на сьогодні в Україні кафедра логіки існує тільки на філософському факультеті КНУ імені Тараса Шевченка. Це обумовлює той факт, що вона виконує функції освітнього та наукового центру підготовки бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів зі спеціальності «філософія», спеціалізація «логіка». Крім того, кафедра є центром підвищення кваліфікації з логіки та дисциплін логічного циклу для викладачів з інших вишів країни. Такий центр повинен розвиватися та відповідати сучасним науково-освітнім вимогам.

 По-третє, відповідно до вимог сучасного науково-освітнього процесу  виникла необхідність подальшого розвитку стратегії роботи кафедри , оновлення її програмного забезпечення та розробки нових конкурентоспроможних навчальних курсів, удосконалення наукової роботи співробітників.


Мета програми

Мета програми полягає у тому, щоб спираючись на традиції та досягнення викладання логіки та дисциплін логічного циклу  в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спрямувати роботу колективу кафедри відповідно до сучасних стандартів вищої освіти із залученням інноваційних освітніх технологій.


Прогноз тенденцій /змін/ кафедри

Запропоновані в програмі напрямки розвитку кафедри репрезентують головні засади її діяльності  як структурного підрозділу філософського факультету класичного університету дослідницького типу, яким є Київський національний університет імені Тараса Шевченка.


Концепція розвитку кафедри

Концепція розвитку кафедри включає такі стратегічні напрями: освітній, науковий, міжнародний, робота зі студентами та аспірантами, кадровий.

1. Освітній напрямок

 •  Оновлення навчальних курсів з логіки та дисциплін логічного курсу для студентів філософського факультету та інших факультетів університету з урахуванням сучасних світових стандартів вищої освіти, орієнтованих на результати навчання.
 •  Розробка та впровадження нових навчальних курсів з орієнтацією на їхню конкурентоспроможність серед інших дисциплін, які студенти обирають за вільним вибором.
 •  Оновлення пакету існуючих на сьогодні навчальних програм зі спеціалізації «Логіка» для бакалаврів та магістрів, які навчаються за спеціальністю «Філософія», і, враховуючи сучасні тенденції розвитку логічного знання та запити роботодавців, розширення її до спеціалізації «Логіка та теорія аргументації» з відповідним програмним забезпеченням.
 •  Враховуючи побажання студентів, опрацювання і за певних умов впровадження в навчальний процес сумісної з кафедрою історії філософії спеціалізації «Логіка та історія філософії» для бакалаврів та магістрів, які навчаються за спеціальністю «Філософія».
 •  Впровадження в навчальний процес нових форм викладання (тренінги, майстер-класи, ділові ігри тощо) з використанням новітніх технічних засобів та інформаційних освітніх технологій.
 •  Впровадження програми мобільності у навчальний процес через запрошення до читання лекцій з актуальних проблем логіки та дисциплін логічного циклу для студентів спеціальності «Філософія» провідних професорів українських вишів.
 •  Розробка та впровадження в навчальний процес e-learning – системи навчання за допомогою інформаційних та електронних технологій.
 •  Впровадження в навчальний процес лекцій, а у подальшому - навчальних курсів англійською мовою.
 •  Розробка та впровадження комерційно орієнтованих курсів з логіки та дисциплін логічного циклу для Наукового парку філософського факультету.
 •  Створення Web-сторінки кафедри та розміщення на ній електронних варіантів навчальних програм.  

2. Науковий напрямок

 •  Проведення науково-дослідної роботи викладачами кафедри з логічної проблематики, яка є актуальною у світовому науковому просторі.
 •  Підготовка та друк підручників, навчальних посібників з логіки та дисциплін логічного циклу на підставі сучасних стандартів вищої освіти.
 •  Підготовка та друк статей у фахових журналах з логіки та дисциплін логічного циклу, які входять до сучасних наукометричних баз (SCOPUS, WEB of SCIENCE та інших міжнародних наукометричних баз)
 •  Залучення студентів та аспірантів до спільної наукової роботи над актуальною проблематикою з метою подальшого розвитку наукової логічної школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 •  Модернізація зав’язків з іншими кафедрами філософського факультету через проведення міжкафедральних науково-теоретичних семінарів з актуальних проблем логіко-філософського знання.

3. Міжнародний напрямок

 •  Проведення міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів, секційних засідань на «Днях науки філософського факультету» із залученням до участі як українських науковців, так і іноземних колег.
 •  Впровадження програми мобільності у навчальний процес через проведення лекцій та семінарів з логіки та дисциплін логічного циклу (у тому числі онлайн) для студентів спеціальності «Філософія» із запрошенням професорів із провідних світових університетів.
 •  Участь у міжнародних освітніх програмах і проектах, підготовка проектів до участі у міжнародних конкурсах на отримання грантів, наукове стажування закордоном.
 •  Співпраця викладачів кафедри з науковцями із  закордонних університетів та наукових установ.
 •  Підготовка до друку англомовних випусків «Вісника Київського університету. Серія Філософія. Політологія» з логічної проблематики із залученням до участі як українських науковців, так і іноземних колег.

4. Робота зі студентами та аспірантами

 •  Залучення студентів та аспірантів до роботи над науковими проектами кафедри.
 •  Створення умов для широкого вибору напрямків спеціалізації у царині сучасної логіки та теорії аргументації.
 •  Підготовка студентів та аспірантів для участі у міжнародних наукових заходах.
 •  Створення на кафедрі англомовного центру спілкування для студентів та аспірантів, які спеціалізуються з логіки та теорії аргументації.
 •  Сприяння програмі мобільності студентів та аспірантів в Україні та закордоном.

5. Кадровий напрямок

 •  Підготовка висококваліфікованих викладачів логіки та дисциплін логічного циклу для заміщення вакантних посад на кафедрі логіки філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та в інших українських вишах.
 •  Сприяння підготовці викладачами кафедри докторських дисертацій та отримання вчених звань.
 •  Підвищення педагогічної майстерності викладачів, обмін досвідом, ознайомлення з новітніми освітніми технологіями на засіданнях методичного семінару кафедри.
 •  Впровадження програми мобільності через стажування викладачів кафедри у закордонних університетах.
 •  Створення програми підвищення кваліфікації для викладачів інших вишів України для проходження стажування по кафедрі логіки.

 

Основні умови успішного здійснення програми

Запропонована програма розвитку кафедри логіки може бути успішно реалізована завдяки співпраці викладачів кафедри, студентів, аспірантів та докторантів з в межах головних напрямків і програм діяльності філософського факультету та університету.


Програму розвитку підготувала доктор філософських наук, професор, в.о. завідувача кафедри логіки І.В. Хоменко.


На кафедрі логіки в різні періоди її історії працювали:

академік НАН України,доктор філософських наук, професор

М.В. Попович;

доктор філософських наук, професор А.Т. Ішмуратов;

доктор філософських наук, професор Ф.Я. Москаленко;

доктор філософських наук, професор В.Т. Павлов;

доктор філософських наук, професор К.П. Руденко;

доктор філософських наук, професор Г.М. Сагач;

кандидат філософських наук, доцент І.М. Волошко;

кандидат філософських наук, доцент Ж.А. Дученко;

кандидат філософських наук, доцент І.С. Семенов;

кандидат філософських наук, доцент О.М. Шейко;

кандидат філософських наук, ассистент О.І.Марченко;

старший викладач І.І. Дирда.

Сьогодні на кафедрі логіки працюють:

завідувач кафедри академік НАН України,

доктор філософських наук, професор, декан

філософського факультету А.Є.Конверський;

доктор філософських наук, професор І.В.Хоменко;

кандидат філософських наук, доцент І.А.Алексюк;

кандидат філософських наук, доцент І.О.Демірська;

кандидат філософських наук, доцент Н.А.Колотілова;

кандидат філософських наук, доцент Л.Г.Комаха;

кандидат філософських наук, доцент О.Ю.Щербина;

кандидат філософських наук, асистент В.Ю.Крикун.