Навчальні дисципліни


 

 

Метафізика й онтологія

Нормативна навчальна дисципліна дає уявлення про специфіку сучасної метафізики і онтології, про основні теми метафізики, її місце у складі теоретичної філософії та філософії взагалі, про засади критики метафізики, про її зв’язки із релігією і теологією. 

[завантажити робочу програму (денна форма навчання)]


Наука й релігія

Нормативна навчальна дисципліна має на меті ознайомлення студентів з історичною перспективою відношення «наука – релігія»; репрезентує онтологічний, епістемологічний, методологічний, аксіологічний, культурно-історичний виміри аналізу, передбачає аналітичну роботу з оригінальними текстами – працями науковців і богословів ХХ-ХХІ сторіччя.

[завантажити робочу програму (денна форма навчання)]


Політична філософія

Навчальна дисципліна має на меті ознайомлення студентів із різними спробами філософської концептуалізації політичного, а, звідси, і з основними етапами становлення політичної філософії та історичними типами політичного філософування (проектами), особливий наголос робиться на мінливості предмета політичного, засадах ліберального класичної доктрини та відродженні в останній третині ХХ століття нормативної політичної теорії як «деонтологічного повороту» (модерного проекту політичної філософії) (останній спеціально розглядається лише в курсі для студентів відділення «політологія»).

[завантажити робочу програму (денна форма навчання)]


Прагматизм в сучасній філософії

Даний курс передбачає вивчення прагматичних тенденцій в сучасній філософії, а також впливу прагматизму на її становлення в аналітичній і континентальній традиціях, ознайомлення з проблемами філософії ХХ ст. під впливом прагматичного повороту.

[завантажити робочу програму (денна форма навчання)]


Практична філософія

Навчальна дисципліна дає уявлення про специфіку сучасної практичної філософії, її основні проблеми, розкриває особливості розуміння концептуальних засад в різних варіантах сучасної світової філософії, виясняє їх пов’язаність між собою, а також з комплексом соціально-гуманітарного і природничо-наукового знання.

[завантажити робочу програму (заочна форма навчання)]


Семіотика і лінгвістика

Курс є комплексом теоретичних проблем пізнання культури, пов’язаних з розкриттям головних сучасних методологічних підходів до неї (психоаналітичного, семіотичного, структурального).

[завантажити робочу програму (денна форма навчання)]


Соціальна філософія

Нормативна навчальна дисципліна подає спектр значимих соціально-філософських теорій, які є необхідними студентам спеціальності «культурологія» в якості основи для подальшого вивчення дисциплін циклу філософських знань. Предметом навчальної дисципліни є  специфіка, сутність, особливості прояву та закономірності розвитку соціальної реальності, які отримали теоретичне вираження у класичних працях представників соціальної філософії.

[завантажити робочу програму (денна форма навчання)]


Структуралізм та постструктуралізм

Навчальна дисципліна розкриває комплекс теоретичних проблем пізнання в межах  структуралістської методології, яка пов’язана з осмисленням і критикою статусу структури. Без розуміння варіацій структуралістської філософії неможливо збагнути теоретичний і практичний потенціал сучасного філософування для вирішення нагальних проблем як у самій філософії, так і в науці.

[завантажити робочу програму (денна форма навчання)]


Сучасний соціально-філософський дискурс

Навчальна дисципліна покликана дати адекватне уявлення про основні напрямки і актуальну проблематику сучасної політичної філософії, її специфіку, особливості становлення.

[завантажити робочу програму (денна форма навчання)]

 

Теорія пізнання

Курс є базовою нормативною дисципліною, що містить історичний виклад філософських концепцій пізнання, а також окреслює способи розв’язання філософських проблем, які традиційно розглядають у теорії пізнання. Курс допомагає опанувати основні поняття теорії пізнання, зрозуміти її філософські засади, розрізняти головні теоретико-пізнавальні парадигми.

[завантажити робочу програму (Богачов А.Л.) (денна форма навчання)]

[завантажити робочу програму (Лактіонова А.В.) (релігієзнавство, денна форма навчання)]

 

Теоретична і практична філософія

Курс є базовою нормативною дисципліною для студентів напряму підготовки "політологія".

[завантажити робочу програму Ч.1 (Дем'янов В.О.) (денна форма навчання)]

[завантажити робочу програму Ч.2 (Дехтяр В.М.) (денна форма навчання)]

[завантажити робочу програму Ч.2 (Якубіна В.Л.) (заочна форма навчання)]

[завантажити робочу програму Ч.3 (Лактіонова А.В.) (денна форма навчання)]

[завантажити робочу програму Ч.3 (Лактіонова А.В.) (заочна форма навчання)]

[завантажити робочу програму Ч.4 (Приходько В.В.) (денна форма навчання)]

[завантажити робочу програму Ч.4 (Приходько В.В.) (заочна форма навчання)]


Феноменологія

Курс є базовою нормативною дисципліною для студентів філософського факультету.

[завантажити робочу програму (денна форма навчання)]Філософія

Курс є базовою нормативною дисципліною для студентів напряму підготовки "культурологія".

[завантажити робочу програму (денна форма навчання)]


Соціальна філософія та філософія історії

Дисципліна «Соціальна філософія та філософія історії» традиційно є базовою для вивчення на філософському факультеті університету, тому вона, з окремою специфікою, викладається на всіх відділеннях факультету.

[завантажити робочу програму (денна форма навчання)]

 

Філософія культури

Навчальна дисципліна «Філософія культури» демонструє комплекс філософських проблем  сконцентрованих навколо культури як фундаментального способу існування людини. Без розуміння онтологічних і антропологічних засад культурного життя, які тематизує даний курс, неможливо проаналізувати стану сучасної цивілізації та її кризових явищ.

[завантажити робочу програму (для студентів напряму "філософія") (денна фома навчання)]

[завантажити робочу програму (для студентів напряму "філософія") (заочна форма навчання)]

[завантажити робочу програму (для студентів напряму "культурологія") (денна форма навчання)]

 

Філософія права

«Філософія права» є однією з нормативних дисциплін європейської університетської освіти й охоплює комплекс проблем, спільних для практичної філософії у цілому (етики і політичної філософії - зокрема).

[завантажити робочу програму (денна форма навчання)]

[завантажити робочу програму (заочна форма навчання)]


Філософська антропологія

Навчальна дисципліна дає уявлення про специфіку сучасної філософської антропології, її основні проблеми, розкриває особливості розуміння концептуальних засад в різних варіантах сучасної світової філософії, виясняє її пов’язаність із практичною філософією, з комплексом соціально-гуманітарного і природного-наукового знання.

[завантажити робочу програму (денна форма навчання)]


Філософська герменевтика

Курс «Філософська герменевтика»  –  базова нормативна дисципліна, що обґрунтовує історичне перетворення спеціальної герменевтики на загальну філософську теорію. Основну увагу приділено вивченню філософської герменевтики Г.-Ґ. Ґадамера. Курс допомагає засвоїти базові поняття, концептуальні засади й головні ідеї філософської герменевтики.

[завантажити робочу програму (денна форма навчання)]


Філософська пропедевтика

Філософська пропедевтика являє собою дисципліну, що вводить у систему базових філософських дисциплін, які є необхідними для здобуття професійної  філософської освіти. Ця дисципліна повинна дати вихідні уявлення про особливості існування філософії як явища суспільної свідомості та її специфіку як різновиду знання.

[завантажити робочу програму]


Спецкурс «Філософські теорії комунікації»

Навчальна дисципліна є спецкурсом з сучасних філософських теорій комунікації  і призначена для поглибленого вивчення предмету, загальні відомості про який надаються студентам при вивченні нормативного курсу «Соціальна філософія». Предметом навчальної дисципліни є  специфіка, сутність, особливості прояву та закономірності  комунікативного  розвитку соціальної реальності, які отримали теоретичне вираження у класичних працях представників філософських теорій комунікації.

[завантажити робочу програму (денна форма навчання)]

 

Теми курсових робіт до навчальної дисципліни "Теоретична філософія" для студентів денної форми навчання, 2017/2018 н.р. [завантажити]


Т
еми курсових робіт до навчальної дисципліни "Теоретична філософія" для студентів заочної форми навчання, 2017/2018 н.р. [завантажити] 

 

Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт бакалавра та магістра [завантажити]