Якубіна Валентина Леонідівна

Якубіна Валентина ЛеонідівнаКандидат філософських наук, доцент

 

Кафедра теоретичної і практичної філософії,

ауд. 233, тел.: 239-34-57

 

E-mail: valentyna.yakubina@univ.net.ua

 valentina.jakubina@gmail.com

 

Освіта:

- закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2005 р.)

- захист кандидатської дисертації – «Основні тенденції концептуалізації феномену мас в сучасній соціальній філософії» (2008 р.), спеціальність: 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Наукові інтереси: філософія історії, соціальна філософія; філософія права (особливо постмодерні і пост- постмодерні її аспекти); інформаціональне суспільство, ЗМК й ІКТ, політичні та економічні теорії; класичні і посткласичні проекти масових спільностей, біополітика; феномен мас, масова свідомість, ідентичності та агентність; медіологія, флеш- й смарт- моби, масова і візуальна культура; концептуальне мистецтво, кіно, поп-арт, мода, etc.; гендер та гендерні студії.

Забезпечення навчальних дисциплін: «Філософія історії», «Філософія права», «Теоретична та практична філософія», «Соціальна епістемологія».

Професійна активність:

- робота на посадах викладача та старшого викладача кафедри філософії (Факультету соціології і права) Національного технічного університету України «КПІ» (2008-2011).

Громадська активність:

- наукове консультування перекладу англомовного видання в межах проекту – «Время в зеркале науки» Валери Брайсон / Бристольский университет, Великобритания / «Гендер и политика времени. Феминистская теория и современные дискуссии», - Центр учебной литературы, К.: 2011

Публікації:

1. Актуальні ситуації із ідентичністю та ідентифікаціями: медіологічна концептуалізація регістрів // Альманах «Філософські проблеми гуманітарних наук», КНУ ім. Тараса Шевченка – К. : 2012. – № 21. – С. 66-69
2. Футурологічна «чорна скринька» соціального – інтерактивні спільності, глобальна демократія та космополітична Співдружність // Гуманітарні студії. Зб. наук. праць – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – Вип. 15. – С. 208-215
3. Трансформаційна сутність біополітичного виробництва як концепт постмодерного неомарксизму, або рraxis від Zoē до Bios // «Гілея: науковий вісник»: Збірник наукових праць.- К., 2012. Випуск 64. – С. 297-302
4. Комунікаційно-технологічна природа людини у концепції інформаціонального суспільства Мануеля Кастельса // «Культура народов Причерноморья»: Научный журнал. – Крымский научный центр национальной академии наук и министерства образования и науки Украины, Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, Межвузовский центр «Крым». – АРК, Симферополь, 2008. – №130. – С. 51-53
5. Еволюція концепту масовості: хода від психосоматичного тлумачення до соціально-філософського виміру // Альманах «Філософські проблеми гуманітарних наук», КНУ ім. Тараса Шевченка – К. : 2007. – № 12-13. – С. 194-197
6. «Три кити» теорії ідентичності Мануеля Кастельса – технології, досвід, влада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Філософія. Політологія. – К. : 2007. – випуски 84-86. – С. 93-97
7. Нові прояви феномену масовості та явищ пов’язаних з ним у суспільствах-мережах за доби «інформаціонального капіталізму» // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць – Київ : ІВЦ «Політехніка», 2007. – №2(20) – Ч.1. – С. 52-55