Шашкова Людмила Олексіївна

Шашкова Людмила Олексіївна

 

Завідувач кафедри теоретичної і практичної філософії

Доктор філософських наук, професор


Кафедра теоретичної і практичної філософії,

ауд. 233, тел.: 239-34-57.


E-mail: profshashkova@gmail.com

 

Освіта:

- закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1984 р.);

- захист кандидатської дисертації – «Філософський аналіз потенціалу науки» (1990 р.), спеціальність: 09.00.09;

- захист докторської дисертації – «Наука і релігія у парадигмальному вимірі» (2009 р.), спеціальність: 09.00.09 – філософія науки.

Наукові інтереси: філософія науки, історія науки, наука і релігія, епістемологія, соціальна епістемологія, методологія пізнання.

Забезпечення навчальних дисциплін: «Історія науки й техніки», «Теорія пізнання», «Наука і релігія», «Соціальна і моральна епістемологія».

Професійна активність: підготувала 1 доктора філософських наук і 7 кандидатів філософських наук.

Громадська активність:

- член Науково-методичної підкомісії МОН України з філософії;

- член Правління Українського філософського фонду;

- учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.001.17;

- заступник головного редактора альманаху «Філософські проблеми гуманітарних наук».

Вибрані публікації:

Монографії:

- Шашкова Л.О. Діалог науки і релігії в культурно-історичному контексті / Л.О.Шашкова. Монографія // К.: Грамота, 2008. – 328 с.

- Шашкова Л.О., Злочевська М.В. Діалогічний вимір гуманітарного знання. Монографія. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2011. – 176 с.

Розділи у монографіях:

- Шашкова Л.О. Діалогічність  як методологічна основа єдності когнітивно-комунікативних практик гуманітарного дискурсу //  Гуманитарный потенциал консолидации украинского общества. Монография (у співав.). –  Николаев, «Илион», 2015. – 280 с.

- Шашкова Л.О. Діалогічний вимір соціальної комунікації // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації: збірник наукових праць. Відп. ред. А.Є.Конверський, Л.О.Шашкова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 304 с.

- Шашкова Л.О. Гуманітарне знання у проектах некласичної епістемології // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти): монографія. Л.В.Губерський, А.Є.Конверський, В.А.Бугров та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 543 с.

Навчальні посібники:

- Пікашова Т.Д., Шашкова Л.О. Основи історії науки і техніки. Навчальний посібник // Київ, 1997. – 399 с.

- Філософія. Хрестоматія: навчальний посібник. Видавництво: Знання, 2009, 2012 (у співав.).

- Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л. В. Губерського. - Харків: Фоліо, 2013. - 510 с.

Наукові статті:

- Шашкова Л.О. Наукове і релігійне знання: можливості співставлення // Філософські проблеми гуманітарних наук: Альманах. – 2012. – № 21. – С.62-66.

- Шашкова Л.О. Інтелектуальна спільнота: комунікативна раціональність і солідарність // Філософська думка. – Київ, 2014, № 2.– С. 64-67.

- Шашкова Л.О. Перспективи реінтерпретації діалогу в сучасній моделі філософської освіти // Філософська думка. – Київ, 2014, № 4.– С. 23-27.

- Шашкова Л.О. Парадигми в науці та богослов’ї: методологічні можливості рецепції // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 754-755. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 332 с.  – С. 175-182.

- Шашкова Л.О. Діалогічність як філософсько-методологічна засада формування критичного мислення // Верифікація когнітивних практик та самореалізація особистості. Київ. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2015. – 180 с. – С. 41-45.

- Шашкова Л.О. Ідеї протестантизму та наукові новації в дискурсі науки і релігії // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. - 2016. - №2 (6).  – С.96-101.

- Шашкова Л.О. Science  art  (наукове  мистецтво)  як сучасні практики науки і мистецтва // Філософська антропологія, психоаналіз і арт-терапія: перспективність взаємодії. Збірник наукових праць.  – Київ, Інтерсервіс. – 168 с. – С.36-44.