Рогожа Марія Михайлівна

 
  (09.12.1976, м.Лубни Полтавської області)

  Доктор філософських наук, професор

  Професор кафедри етики, естетики та культурології

  Ауд. 320 (Головний корпус)

  Тел. 044 239  34 79

  e-mail: mrogozha@ukr.net, rogozha@knu.ua

  Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=zcQvtGAAAAAJ&hl=ru

  Сurriculum Vitae українською

   Сurriculum Vitae англійською


Закінчила з відзнакою філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1999). У 2011 р. захистила докторську дисертацію на тему «Специфіка моральної регуляції у соціокультурному просторі Модерну», у 2013 р. присвоєно звання професора. З 2015 р. – працює на посаді професора кафедри.

Головні напрями наукових досліджень

Соціальна етика

Філософська етика доби Модерну

Професійна та корпоративна етика

Корпоративна соціальна відповідальність

Читає курси:

Етика

Професійна та корпоративна етика

Professional and corporate ethics

Більше 190 наукових робіт, включаючи 1 одноосібну монографію, 4 – колективних монографії. 2 одноосібні навчально-методичні розробки практикумів з прикладної етики та історії української культури, 1 методичні рекомендації з написання курсових та дипломних робіт для студентів відділення «Культурологія», а також участь в авторських колективах 8 навчальних посібників з філософії, релігієзнавства, філософії моралі, прикладної і професійної етики.

Серед них:

1. Рогожа М.М. Соціальна мораль: колізії мінімалізму. –  К.: Вид. ПАРАПАН, 2009. – 216 с.


2. Соціально-етичні основи збереження цифрової спадщини  Україні : монографія /Тюрменко І. (кер.авт.кол.), Рогожа М., Божук Л., Курченко Т., Халецька Л. – К. : Талком, 2017. – 172 с.


3. Рогожа М.М. Модуси відповідальності в соціокультурних обставинах середини ХХ – початку ХХІ століть. Частина І. // Українські культурологічні студії. – 2018. – № 2 (3). – С. 48-54.


4. «Я» и «Другой»: основы взаимодействия (в концепциях Э. Левинаса и З. Баумана) // Другой. Ближний и Дальний: Материалы международной заочной этико-политологической конференции, 15 октября 2017 г. /Отв. ред. Р.Г. Апресян. – Ереван: Изд-во ЕГУ, 2017. – С. 156-162.

(«Я» та «Інший»: засади взаємодії (в концепціях Е.Левінаса і З.Баумана))

5. Рогожа М.М. Місія університету в західноєвропейській культурі (етичні та соціологічні аспекти) (Частина І) // Філософія освіти. Philosophy of Education: науковий журнал. – 2017. № 2 (21) // Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 29-45 (у співавторстві з Курбатов С.В.)


6. Рогожа М.М. Філософ у просторі і часі культури (хронотоп життєвчення) // Українські культурологічні студії. – 2018. – Українські культурологічні студії. – 2017. – № 1 (1). – С. 47-51; № 1 (2). – С.41-45


7. Rohozha M. Praxiology of Morality and Corporate Social Responsibility: Prospects for Transitive Societies // Transition Redesigned. A Practical Philosophy Perspective. Praxiology. Vol. 20/ Ed. by. W.W.Gasparski, B.Rok. – New Brunswick (USA)-London (UK): Transaction Publishers, 2013. – 189 p. (171-180) ISBN 978-1-4128-4968-5

(Праксиологія моралі і корпоративна соціальна відповідальність: перспективи для транзитивних суспільств)

8. Rohozha M. Some Ethical Challenges to Contemporary Academia// Socialiniu  Mokslu  Studijos.  - 2012. - Vol. 4. (2). – Р. 469–479  ISSN 2029–2236 (print) ISSN 2029–2244 (online) indexed by EBSCO Publishing, Inc., International Index Copernicus, C.E.E.O.L. and ULRICH'S data bases (http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/sms/paskutinis_numeris/ http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/sms/archyvas/)

(Деякі виклики сучасній академічній сфері)

9. Rohozha M. Praxiological Dimension of Corporate Social Responsibility in Prospects of Public Morality in Civil Society// Tradition and New Horizons: towards the Virtue of Respon-sibility: Proceedings of the Fifth International Society of Business, Economics, and Ethics (ISBEE) World Congress 2012, July 11-14, 2012. - Vol. II: Management Ethics, Economy and Ethics, Politics, Governance, Rethinking Responsibility/ Ed. by B. Rok, J. Sokolowska. – Warsaw: Kozminski University, 2012. – Р. 618-626 (ISBN 978-8389437-50-1)

(Праксіологічний вимір корпоративної соціальної відповідальності у перспективах суспільної моралі у громадянському суспільстві)

 

10. Рогожа М.М. Практика экологически направленных «малых дел» в пространстве социальной морали // "Экологическая этика: сила этики для устойчивого развития". Коллективная монография. (ред. Н. Васильевене, А. Юрчюконите). Вильнюс: Изд-во Университета Миколаса Ромериса, 2010. – С. 408-416.

(Практика екологічно орієнтованих «малих справ» у просторі соціальної моралі)


Член редколегії наукового видання «Українські культурологічні студії»(КНУТШ)

 

Член спеціалізованої ради Д 26.001.28 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка;  член спеціалізованої ради Д 26.001.27 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

 

Голова правління Громадської організації «Центр прикладної і професійної етики» з 2015 р. по теперішній час